ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਜ਼ਾ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ FAQ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ!

Repentiny ਦਫਤਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ:
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 9:00 a.m ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ.m।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ

ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQ) ਪੰਨੇ ‘ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਓਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮ (EVALUATION FORM) ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਪਤਾ: 211 ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਰੀਪੇਂਟਿਗਨੀ QC, J6A 0A4

 

Maison a Vendre Repentigny Le Gardeur Quebec LESPAC KIJIJI

 

Contact Caza
Pour la location-achat, l'acompte doit correspondre à 15 % (ou plus) *
Case à cocher
ਨੋਟ: ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2-3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।